Mon. Jun 17th, 2024

July 2023

Why are the numbers of insects decreasing?

I found this post on Facebook:

“Today, as usual, I took my dog walk to Vargholmen, along Edsgarnsvägen. I am delighted by the flamboyant roadsides there. The stately reindeer flags that have just come out and turn the entire roadside golden! The area at the turnpike and the parking lot has an abundance of different species of meadow flowers with hundreds of bumblebees and bees and butterflies and other pollinators happily fluttering around! A real oasis for them and people! I pick the bouquet in the picture of this beautiful diversity!

But today: I stoped in shock: Everything is razed to the ground!!!!!! Not one flower is left!!! All stuffed in sacks. Not one plant got the chance to germinate….!? Where the flowers grew, the ground was not used for anything. They were not in the way! The little rose bush, from which I pick rose hips every autumn, was also gone!

Why does everything have to go away??? Why are only short-cut lawns allowed?
What kind of environmentalism is that? It’s so ugly……😢
In the forest, the pollinators do not find this abundance….
Roadsides and meadows are important! They can be cut late in August, when the flowers have had time to seed! See link to Facebook post

———–

My comment, on July 18, when we drove through Sweden, the motorway edges had been mowed, but I know this does not happen anymore in all municipalities. Where the lawn is cut, it is cut in such a way that all vegetation is scraped off so that the soil is bare in many places, this was the case in Karlskoga and Köping municipality. Why is the cutting of the ditches so important? And, surely mowing the trenches must contribute to the reduction of insects? If important, can they perhaps the ditches can mowed in October?

Varför minskar antalet insekter?

Hittade detta inlägg på Facebook:

“Idag tog jag som vanligt min hundpromenad bort till Vargholmen, längs Edsgarnsvägen. Jag gläds av de prunkande vägkanterna där. De ståtliga renfanorna som just slagit ut och gör hela vägkanten gyllene! Området vid vändplatsen och parkeringen har ett överflöd av olika arter av ängsblommor med 100-tals humlor o bin o fjärilar och andra pollinerare som lyckligt fladdrar omkring! En riktig oas för dem och människor! Jag plockade buketten på bilden av denna vackra mångfald!

Men idag: Jag stannar chockad : Allt är jämnat med marken!!!!!! Inte en blomma är kvar!!! Allt nedstoppat i säckar. Inte en växt fick chansen att hinna fröa av sig….!? Där blommorna växte, användes inte marken till något. De var inte i vägen! Den lilla nyponrosbusken, som jag plockar nypon från varje höst, var också borta!

Varför måste allt bort??? Varför får bara kortklippta gräsmattor finnas?
Vad är det för miljötänkande? Det är ju så fult……😢
I skogen finner inte pollinerarna detta överflöd….
Vägkanter och ängsmarker är viktiga! De kan klippas sent i augusti, när blommorna hunnit fröa av sig! Se länk till Facebook inlägg


Min kommentar är att 18 Juli när vi åkte genom Sverige så hade motorvägskanterna klippts men inte längre i alla kommuner. Där det klipps, så klipps det på ett sätt att all växtlighet skrapats av så att jorden ligger bar på många ställen, som t.ex i Karlskoga och Köpings kommun. Varför är det så viktigt att klippa diken? Och, visst måste dikesklippandet bidra till insektsminskningen? Kan man kanske klippa i oktober?

How do you get rid of wasps?

I just took down a wasps nest. It was very easy. There was no need for poison or a vacuum cleaner. Wasps are very stupid. They don’t understand that you or your garden rake are dangerous to them.

–> Wasps are very stupid.

Wasps do not understand who destroys their nest. The wasps get scared when the house is torn down and fly around confused until they give up and fly away. Stand still, they may bump into you in their excitement and terror at having the nest destroyed but they won’t sting you. They don’t understand that they are you as the “terrible person” who destroys their home and life. Then they fly away after about half a minute. Then you calmly and quietly walk away from the drill residue on the floor.

The back of a rake works well for scraping the nest off the roof. (or any other utensil with a long handle and a straight edge to scrape with). It is good to place a plastic bowl on the floor below the nest. Then you can easily come back and can empty the bowl when the wasps have flown away. In this way you don’t have to touch the nest with your hands.

After a few hours, the wasps will probably return to build again in the same place. They are so stupid that they don’t realize that it is a dangerous place. If they do, spray the area where they build the nest with window cleaner or similar to make their scent marking disappear. Then the wasps will disappear.

Hur blir man av med getingar?

Jag har precis plockat ned ett getingbo. Det var jättelätt. Det behövdes inget gift eller någon dammsugare. Getingar är jättedumma. De fattar inte att du eller ditt redskap är dumma mot dem.

–> Getingar är jätte dumma.

Getingar fattar inte vem som förstör deras bo. Getingarna blir rädda när huset rivs ned och flyger förvirrat runt tills de ger upp och flyger iväg. Stå still, de kan eventuellt krocka med dig i sin upphetsning och skräck över att ha fått boet förstört men de sticker dig inte. De fattar inte att de är du som “hemskingen” som förstör deras bo och liv. Så flyger de iväg efter någon halvminut. Då går du lugnt och stilla bort från boresterna på golvet.

Baksidan av en kratta fungerar fint för att skrapa ned boet från taket. (eller något annat redskap med långt skaft och en rak kant att skrapa med). Det är bra att ställa en plast bunke på golvet nedanför boet. Då du kan enkelt komma tillbaka och kan tömma bunken när getingarna flugit iväg och behöver inte ta i boet med händerna.

Efter några timmar kommer getingarna troligen tillbaka för att bygga de nytt på samma ställe. Så korkade är de, att de inte fattar att det är ett farligt ställe. Om de gör det så spreja platsen där boet byggs med fönsterputs eller liknande så försvinner deras doftmarkering och getingarna.

Om mig

Denna web innehåller råd för smarta, intresserade och fantastiska människor. Jag blir glad om du hittar något på dessa sidor som hjälper dig i ditt liv. Berättelserna och artiklarna är endast baserade på min livserfarenhet. Jag har delat och publicerat hela mitt liv och jag hoppas att min kunskap och erfarenhet kan vara användbar för dig. Jag är en kvinna 60+. Gift sedan mer än 40 år med samma man. Vi hjälper varandra och går till och med ofta hand i hand. Vi har två vuxna barn, som har familjer, vilket betyder att vi har fördelen av att njuta av barnbarn. Jag bor i Norden, nära en huvudstad i ett trähus som vi köpte för 40+ år sedan. Jag odlar tomater och pumpor. Min man odlar potatis. Vi har äpplen, rabarber, hallon, jordgubbar, krusbär, röda och svarta vinbär i trädgården som jag konserverar och äter upp innan nästa års skörd. Så lite trädgårdsråd och recept kommer att finnas.

Alla inlägg publiceras en gång på engelska och en gång på svenska för att de ska vara enkelt att läsa. Hoppas du gillar det jag delar.

About me

This web page contains advice for smart, interested and great people. I hope you you find something on these pages that helps you in your life. The stories and articles are based on my life experience only. I have been sharing and posting all my life and I hope my knowledge and experience can be useful to you. I am a woman 60+. Married for more than 40 years to the same man. We help each other and even often walk hand in hand. We have two grown children, who have families, which means we have the benefit of enjoying grandchildren. I live in the Nordics, near a capital city in a wooden house we bought 40+ years ago. I grow tomatoes and pumpkins. My husband grows potatoes. We have apples, rhubarb, raspberries, strawberries, gooseberries, red and black currants in the garden that I preserve and we eat before next year’s harvest. So little gardening advice and recipes will be published.

All posts are published once in English and once in Swedish to make them easy to consume for everyone. Hope you like what I share.